Michael Hansen - personalia

Bokförläggaren Michael Thomas Hansen föddes den 17 september 1890. Efter genomgången handelsutbildning och praktik i Danmark flyttade han 1921 till Malmö och grundade Baltiska Förlaget år 1924. Förlaget gav ut böcker och skrifter, främst skönlitteratur och populärvetenskapliga serier som såldes direkt till allmänheten och ej genom sortimentsbokhandeln.

Utgivningen av Svensk Uppslagsbok började 1929 (30 band jämte tilläggsband 1929-1937, 2:a upplagan från 1947 med 32 band) under firmanamnet Svensk Uppslagsbok AB. år 1945 ändrades namnet till Förlagshuset Norden AB efter inköpet av Nordisk familjebok år 1942. Michael Hansen var verkställande direktör och huvudägare. En fjärde upplaga av Nordisk familjebok (22 band) - encyklopedi och konversationslexikon - spreds i många svenska hem under femtiotalet. Michael Hansen var även delägare i det danska veckotidningsförlaget Gyldendahl & Hansen i Köpenhamn samt ägare till Steensgaards gods, Millinge på Fyn.

Flera av medarbetarna i dessa två uppslagsverk var verksamma vid Lunds universitet och Michael Hansen visade sin tacksamhet genom att inrätta en stiftelse i sitt namn med syfte att uppföra och driva ett studentbostadskollegie och förmedla stipendier till begåvade studenter. Donationen beslutades vid Förlagshuset Norden AB bolagsstämma den 24 april 1956. Michael Hansen avled den 6 september 1956, efterlämnande hustrun, Jozzi, och fyra barn.

Stiftelsens historia

Stiftelsen tillkom genom en donation av bokförläggaren Michael Th Hansen, ägare till Förlagshuset Norden AB. I bolagsstämman den 24 april 1956 beslutades att 2 000 000 kronor skulle doneras till Lunds universitet för att underlätta uppförandet av ett studentbostadskollegie.

Bokförläggare Hansen avled den 6 september 1956 och efterträddes som verkställande direktör av sin hustru, Jozzi Hansen, som kom att spela en viktig roll i arbetet att fullfölja donatorns önskan. Donationen mottogs mycket väl av universitetes rektor, professor Ragnar Bergendal, som tillsatte en förberedande kommitté med sammansättningen: professor Ragnar Bergendal (ordförande), f d överbibliotekarien Gunnar Carlquist, fru Jozzi Hansen, disponenten Nils-Åke Janséus, fil lic Rune Persson, docent Martin Weibull och advokat Anders Winblad.

Stiftelsen Michael Hansens Kollegium konstituerades vid ett sammanträde den 10 april 1957. Vid mötet var även arkitekterna Hans Westman och Evert Bjuvsten närvarande. Ordförande meddelade att ett avtal träffats med arkitekten Hans Westman innebärande att denne skulle bli arkitekt för det tilltänkta studentbostadshuset och i samråd med ett arbetsutskott välja en lämplig tomt.

Byggnadsarbetet påbörjades den 1957-12-03 och inflyttningen skedde i första hälften den 1958-11-20, i den andra den 1959-01-15.

I fotoalbumet nedan kan ni läsa en gammal artikel om Michael Hansen samt se några gamla bilder från arkivet.